බත්තරමුල්ලෙ, වික්‍රමසිංහපුර, වැවපාරේ තමයි කිමිදෙන කුරුල්ලන්ගෙ මහගෙදර. එතැන ඔබට අත්තටු දෙන්න වගේම පියාඹලා ඇවිත් ජීවිතේට කිමිදෙන්න කියාදෙන විශේෂඥයන් පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඔබට දුර ඈතයි කියලා හිතපු ඔවුන් ඔබේ ඇස් මායිමට පැමිණේවි. එකවර පනස් දෙනෙකුට නේවාසික පහසුකම් සපයන අපේ මහගෙදර, දේශන ශාලා ඇතුළු සියල්ලෙන් සන්නද්ධයි. ඒ සියල්ල ඔබ වෙනුවෙන්… අපි එහෙමයි.

මගෙන් ඔබට

අහසෙ ඕනෑ තරම් කුරුල්ලො පියාඹනවා. ඔබත් ඒ නිදහසේ පියාඹන කුරුල්ලෙක්. හැබැයි අනෙක් අයට වඩා ඔබ වෙනස්. පියාඹනවා වගේම කිමිදෙන්න කිව්වොත් ඔබට කිමිදෙන්නත් පුළුවන්. ඒත් කවුරුවත් ඔබට මීට කලින් කිමිදෙන්නට යෝජනා කරලා නෑ. මම ඒ යෝජනාව කරනවා. මම හොයන්නෙ කිමිදෙන්නට පුළුවන් කුරුල්ලන්…

මම,
බුද්ධික වික්‍රමාධර