අත්තටුගෙන කිමිදෙන්න

ජීවිතේට කිමිදෙන්න ඔබට පුංචි බයක් දැනෙනවා ඇති. ඉස්කෝලේ පංති නායකයෙක්වත් නොවුනු මම නායකයෙක් වෙන්නෙ කොහොමද ? ඔබ අදටත් හිතන්නෙ එහෙමයි. පියාඹන්න විතරක් නෙමෙයි. කිමිදිලා ජීවිතයේ අරමුණු සොයා යන්න. සොයාගත් අරමුණකින් ජීවිතය දිනන්න අප ඔබට කියලා දෙනවා. අවසානයේ ඔබත් කිමිදෙන කුරුල්ලෙක්. ඒ බව මතක තබාගන්න.